บรรยายพิเศษ หัวข้อ Enhancing university’s reputation through the synergies created from research (University Ranking Strategy)

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018)
December 12, 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12
December 12, 2018

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Enhancing university’s reputation through the synergies created from research (University Ranking Strategy)

ranking-1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Alan Kin Tak Lau, Pro Vice-Chancellor (International Research Development) จาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษหัวข้อ “Enhancing university’s reputation through the synergiescreated from research (University Ranking Strategy)” ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post