มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “Rankings: Measure of a University’s Global and Regional Standing”

ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018
December 13, 2018
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลหารือร่วมกับบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd
December 13, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “Rankings: Measure of a University’s Global and Regional Standing”

ranking01

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ  ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายหัวข้อ Rankings: Measure of a University’s Global and Regional Standing” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี บรรยายหัวข้อ The Webometrics Ranking of World Universities: Ranking Web of Universities” และรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรยายหัวข้อThe UI GreenMetric World University Ranking” โดยมี ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่าย มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย นางมณฑิชา พินิจผดุงธรรม กองบริหารงานวิจัย นางสาวขนิษฐา นิ่มอ่อน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวศศิวิมล ศุภมงคล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Recent post