คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะทันตแพทยศาสตร์
December 25, 2018
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Mahidol Pitching Day2018 ณ MaSHARES @MUIC
December 25, 2018

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์

PA-Pharmacy62_181225_0012

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอเชิงนโยบายและผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน และกล่าวถึงกลไกสำคัญของการบริหารคณะฯ ประเด็นของยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล, แผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ 2562) ด้านการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐานสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ด้านงานวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post