บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง (WALK-RUN) มหิดลคนรักสุขภาพ MU, Health Lovers เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีม.มหิดล และ 55 ปีบัณฑิตวิทยาลัยม.มหิดล

นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี ในงาน วช.แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”
December 21, 2018
รักษาการแทนอธิการบดีม.มหิดลร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561
December 23, 2018

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง (WALK-RUN) มหิดลคนรักสุขภาพ MU, Health Lovers เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีม.มหิดล และ 55 ปีบัณฑิตวิทยาลัยม.มหิดล

183CBA55-0F8F-459C-ACA5-D68388292F3B

22 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง (WALK-RUN) มหิดลคนรักสุขภาพ MU, Health Lovers ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล และ 55 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง คือ 3, 5 และ 10 กิโลเมตร และให้เกียรติร่วมงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนนักวิ่งรวมทั้งสิ้น 1,812 คน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Recent post