มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ออกบริการทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีชอแม และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
December 20, 2018
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
December 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

he1

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไอร์แลนด์ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post