มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาวิชาการ “50 ปี 50 ครูดีเด่น กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0”

8 ส่วนงาน ม.มหิดล ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 จัดโดย สกว.
December 27, 2018
สถาบันเด็กฯ มหิดล จับมือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส) ลงนามความร่วมมือดำเนินงาน “ แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”
December 27, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาวิชาการ “50 ปี 50 ครูดีเด่น กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0”

teacher-27

วันที่ 27 ธันวาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการ “50 ปี 50 ครูดีเด่นกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมรรถนะอาจารย์กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0”  ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาวิชาการ “50 ปี 50 ครูดีเด่นกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0”  โดยมี  ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

การแสดงปาฐกถาครั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงหัวใจของการก้าวสู่ Thailand 4.0  คือ  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  มีทักษะ  มีสมรรถนะ  และความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  พร้อมเป็น Global Citizen  ดังนั้น  การเรียนการสอนจะต้องกระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่เรียนรู้  สื่อการสอนต้องปรับเปลี่ยน  มีการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น  ทำให้เป็นหลักสูตร Competency-based ให้ได้  ครูผู้สอนต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงยุค Thailand 4.0 ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากภายในใจของนักศึกษาเพื่อให้เกิดจินตนาการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  ปรับการออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก (Design & Facilitate)   สามารถ Catching นักศึกษาให้สามารถเรียนรู้จากการทำงานได้จริง  เน้นการเรียนการสอนแบบ Experience –based Learning  โดยผู้สอนจะต้องเป็น Mentor ให้นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเรียนรู้  และแก้ไขปัญหา  สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรและผู้ประกอบการได้

นอกจากนี้  ภายในงานได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาความเป็นครู  จำนวน 15 ท่าน  ภายใต้โครงการ “50 ปี 50 ครูดีเด่นกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0” และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0” และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการจัดการเรียนการสอน

Recent post