คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย “Kokoku Innovation Technology and Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation”

คณะวิศวกรรมศาาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง
December 24, 2018
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะทันตแพทยศาสตร์
December 25, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย “Kokoku Innovation Technology and Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation”

sc-06

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด “Kokoku Innovation Technology and Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี Mr.Yutaka Kikuchi ประธาน Kokoku Innovative Technology Ltd. ,  Mr.Yasunari Ueno เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยในครั้งนี้

ศูนย์วิจัย Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัท Kokoku Innovative Technology Ltd. นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ผลิตจากยางพารา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา การวิจัยด้านยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ จากนั้น คณะฯ ได้พาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation ชั้น 1 อาคาร 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post