พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project”
December 3, 2018

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9

2

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานของเรามากขึ้น หากเราไม่มีความสามารถสู้กับเทคโนโลยีได้ อาชีพที่เราทำอยู่อาจจะถูกเทคโนโลยีเข้ามาทำแทน เพราะฉะนั้นทุกท่านจึงควรตระหนักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานของเรามีความราบรื่นและประสบความสำเร็จ และควรที่จะสร้างคุณค่าของกระบวนการทำงาน เพราะปัจจุบันมนุษย์ทำงานได้เก่งมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง ได้ยกตัวอย่างของการตกปลาไว้ว่า “เราไม่ควรสอนเด็กแค่การตกปลา เพราะคนทั้งโลกตกปลาเป็น แต่เราควรสอนการสร้างคุณค่าของกระบวนการตกปลา อาทิ การออกแบบเหยื่อ ซึ่งจะเป็นการทำเพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มโอกาส ให้ตัวเอง ให้ทำงานได้เก่งและมีประสิทธิภาพกว่าคนที่แค่ตกปลาเป็น”

Recent post