สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition)
November 29, 2018
นักศึกษา ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน “The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)”
December 1, 2018

โครงการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล”

hr1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการสัมมนา ณ โรงแรมเคป ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและส่วนงาน(Strategic Alignment) อีกทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัฒน์ โดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปี พ.ศ.2573 ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตลอดจนการสร้างกำลังคนที่มีความสามารถทันยุคสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

Recent post