พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine
November 26, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน “MUSIQUE” เพื่อการรับรองคุณภาพในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรี ของวิทยาลัยฯ MUSIQUE
November 26, 2018

ม.มหิดล-สสว. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย

S__16171129

26 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สสว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป นักกีฬาสมัครเล่น และนักกีฬาอาชีพ อีกทั้งมีเจตน์จำนงค์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมมือในการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านกีฬาภายใต้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสถาบันโภชนาการ ซึ่งศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานี้จะเป็นวิทยาการที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมคุณภาพและการดูแลสุขภาพของประชาชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสมัครเล่น และนักกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีความพร้อมและศักยภาพในการให้การสนับสนุนในด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านกีฬาให้กับผู้ประกอบการและสามารถสร้างโอกาสยกระดับผู้ประกอบการ SME ได้ในหลากหลายกลุ่มเช่นกลุ่มฟิตเนตกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนักกีฬาเป็นต้นสำหรับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีครบทั้ง 7 ศาสตร์ ได้แก่ เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ สรีระวิทยา การฝึกสอนกีฬา การจัดการกีฬา ซึ่งองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านกีฬาให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ SME ได้อย่างดียิ่ง เช่น

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เช่น การร่วมมือกับผู้ประกอบการในการทำวิจัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เช่นชุดชั้นในสุภาพสตรีสำหรับการออกกำลังกาย รองเท้ากีฬาสำหรับกีฬาแต่ละประเภท คลินิกทางด้านกีฬา และการทดสอบผลิตภัณฑ์

สถาบันโภชนการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ รวมถึงการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ เครื่องมือที่ใช้วัดองค์ประกอบของร่างกาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา และคนไข้ โปรแกรมประเมินคุณค่าสารอาหาร การให้คำปรึกษา และองค์ความรู้ด้านโภชนาการ

คณะกายภาพบำบัด มีคลินิกกายภาพบำบัดให้กับนักกีฬา หรือการดูแลนักกีฬาในการแข่งขัน การดูแลประเมินอาหารบาดเจ็บให้กับคนทั่วไป นักกีฬา และผู้ออกกำลังกาย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทการจัดการการกีฬา ซึ่งเน้นการทำธุรกิจทางด้านกีฬาให้มีความยั่งยืน การใช้ศาสตร์การจัดการจากหลายๆ คณะของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดอบรมระยะสั้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการกีฬา

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ Cyborg Olympic เป็นการพัฒนาอุปกรณ์กระตุ้นคนพิการครึ่งซีกเพื่อใช้ในการแข่งกีฬาได้ โดยการควบคุมทางสมอง ซึ่งอนาคตจะนำไปใช้ในการแข่งขันอีก 4 ปีข้างหน้า การพัฒนาเครื่องใช้วัด และทำนายความบาดเจ็บของนักกีฬากอล์ฟ เครื่องตรวจวัดอารมณ์และฝึกสมาธินักกีฬา เครื่องมือฝึกการต่อยมวย การพัฒนาเซ็นเซอร์วัดความแรง ความเร็วต่อสู้สำหรับการฝึกซ้อมเทควันโด้

ภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้สสว. และมหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นก้าวที่สำคัญในความร่วมมืออย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง และให้โอกาสผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย นำความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปบรูณาการ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคธุรกิจด้านการกีฬาสู่ “ไทยแลนด์เอสเอ็มอี 4.0”

Recent post