พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภาคี
November 21, 2018
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
November 21, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล ร่วมกับกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลของสมุนไพรของประเทศ

mou05

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล , รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและงานวิจัยด้านสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือกันในระยะแรกเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของระบบฐานข้อมูลร่วมกัน และจะมีการขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต เพื่อเผยแพร่ความรู้และการใช้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกต้อง และปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนมีความสนใจบริโภคสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคร้ายแรงที่ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จนบางครั้งก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและมีปัญหาสุขภาพตามมาจากการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะช่วยสนับสนุนข้อมูลของสมุนไพรที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวทั้งในด้านการอนุรักษ์ การส่งเสริมและการป้องกันโรคของประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยที่ได้กำหนดแนวทางพัฒนาสมุนไพรไทยระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยการวางพื้นฐานภายในเชิงระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพร สร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่ (Herbal city) พัฒนาและผลักดันนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการตลาด การสร้างเรื่องราวทางวัฒนธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub) ปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านสรรพคุณ การใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย บนหลักฐานเชิงประจักษ์ ในรูปบทความในจุลสาร และเว็ปไซต์

โดยผู้ที่สนใจข้อมูลสมุนไพรหรือยาสมุนไพร หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสมุนไพร สามารถติดต่อสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-4327, 02-644-8677-91 ต่อ 5305, 5316 ทาง Facebook “สำนักงานข้อมูลสมุนไพร FanPage” และ Line “MED HERB GURU” หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5696

Recent post