ม.มหิดล ร่วมประชุม Presidents’ Summit on Creating an Enabling Intellectual Property Environment (EIE) for Technology Development, Management and Commercialization ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
November 13, 2018
MU Backpack Forum 2018
November 13, 2018

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมนักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 8 พัฒนาจิตอาสามหิดล นำชม ม.มหิดล ศาลายา

li3

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 8 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายพบเอก พรพงเมตตา ผู้ประกาศข่าว ดีเจ และอาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MU Guide รุ่น 1 มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)” ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์และใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในโครงการฯ ยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วยการฝึกทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกิจกรรม Campus Tour แนะนำสถานที่และบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” เป็นโครงการจากงานบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา MU Guide ทั้งรุ่นปัจจุบัน รุ่นก่อนหน้า ศิษย์เก่า รวมถึงบุคลากรของ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยร่วมกันในอนาคต ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีบทบาท และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี และถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน อันเป็นการสร้างสำนึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในสถาบันฯ อีกด้วย

Recent post