สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh”

โครงการ “วิศวะร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561”
November 19, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการและจัดทำเอกสารเพื่อตรวจประเมินตนเอง”
November 19, 2018

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh”

DSC_1090

วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh” ซึ่งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ บรรยายหัวข้อ “Planning of efficient nutrition-sensitive food system for better quality of life” แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลระดับกลางจากประเทศบังกลาเทศ ณ ห้องประชุมสาคร ธนมิตร สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวางแผนระดับนโยบายและการปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ อาทิเช่น สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศบังคลาเทศ การปรับปรุงระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่ดีขึ้น: มุมมองของประเทศไทย การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายด้านอาหารของประเทศ เป็นต้น

Recent post