มหิดลอินเตอร์จัด MUIC Exchange Abroad Fair 2018
November 23, 2018
ผู้บริหารและตัวแทนส่วนงาน ม.มหิดล ร่วมงาน QS – APPLE 2018 : The 14th QS Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition
November 23, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร”

Loy Kratong KA_181123_0011

22 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานและเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงในงานประเพณีลอยกระทง “จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร” ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

งานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ ทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยนางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เป็นหัวหน้าทีมในการร่วมส่งกระทงเข้าประกวดที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีที่งดงามไม่ปล่อยให้เลือนหายไปตามกาลเวลา

Recent post