วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน “MUSIQUE” เพื่อการรับรองคุณภาพในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรี ของวิทยาลัยฯ MUSIQUE
November 26, 2018
นศ.ชมรมคริสเตียนร้องเพลงอวยพรผู้บริหาร ม.มหิดล เนื่องในวันคริสต์มาส
November 27, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2561

quality fair15

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด Good Communication เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN” และ คุณทัสพร จันทรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยาย เรื่อง “การบริหารคนโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อสถาบันการศึกษาไทย”

“งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ “Valuing People: คุณค่าคน คุณค่างาน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในงาน นอกจากมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานเกียรติยศที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 23 ผลงาน และมีการนำเสนอผลงานประเภทต่างๆ คือ Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award, การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation), การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอผลงานประเภท Story Telling

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล Team Good Practice Award ให้แก่ 3 ผลงาน คือ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีวิตผู้ป่วย ในฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign for Pressure Injury Prevention จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. การลดอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตแบบบูรณาการ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และรางวัล Innovative Teaching Award ให้แก่ 3 ผลงานคือ
1.การใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จาก สถาบันโภชนาการ
2.การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านทักษะพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ เรื่องการดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง (skin traction) แบบบูรณาการความรู้โดยตรง โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและอีเลิร์นนิง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post