พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
November 8, 2018
Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการอนุมัติให้เข้าฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)
November 8, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้สอดรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้ “โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน”

mt-17

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมา ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อทำพิธีเปิดโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยใช้พื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ฐานการผลิต เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการสามารถกำจัดขอบเขตการดูแลได้ง่าย และมีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับสุขภาพ คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โดยเหตุผลที่ใช้พื้นที่ทหาร เป็นแปลงเกษตร เนื่องจากมีศักยภาพเชิงพื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับเกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ 1,500 – 2,000 คน โดยครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจ อาทิ มอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ จำนวน 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ทรงปลูก) จากนั้นนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 ก่อนนั่งรถรางมาเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ Green Army, Green Farmer เยี่ยมชมแปลงผลิตนำร่องบนฐานคิดการตลาดนำการผลิต เกษตรปลอดภัยและได้ชมการสาธิตระบบ Smart Farm และหว่านเมล็ดข้าวสายพันธุ์ กข.43 (สายพันธุ์ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เยี่ยมชมนิทรรศการการตรวจประเมินสถานะสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ ชมบูธกิจกรรม Wellness เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใจและการผ่อนคลาย โดยการติดตามประเมินผลผ่านการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าสมองด้วยเครื่อง Electroencephalograph ด้วย

Recent post