คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลจัดโครงการ “ยกระดับวัด และชุมชน ด้วยพลังบุญทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งประดู่”
November 5, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัด งานประชุม The Biological Product PK/PD and Clinical Aspect
November 5, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center

MoU dent-Eg_181105_0007

5 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ภายใต้นโยบายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการผลักดันให้เกิด joint unit กับคู่พันธมิตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานเกี่ยวกับการเจรจาความร่วมมือ MU-NCKU ด้าน Joint Medical/Dental Devices and Applications และ Mr. Chen-Yuan Tung, Representative of Taipei Economic and Culture Office in Thailand , Prof. Woei-Jeer Chuang, Director General Department of Life Science, Ministry of Science and Technology (MOST), Dr. Huey-Jen Su, President of Nation Cheng Kung University พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

จากนั้น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Dr. Huey-Jen Su, President of National Cheng Kung University พร้อมด้วยการลงนามความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Ming-Long Yeh, Director of Medical Device Innovation Center ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้าน Student Exchange ( โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ) และ Research Exchange

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ MU – NCKU Symposium 2018 หัวข้อ “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation” ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “MU – Medical Device Platform” นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์จาก NCKU ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post