การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 11
November 7, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้สอดรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้ “โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน”
November 8, 2018

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

rs2

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจากความตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดและการก่อความรุนแรงทั้งในสังคมและครอบครัว ซึ่งการเรียนรู้และการจัดระบบบริการที่เกี่ยวข้องในสังคมเพื่อให้เยาวชนสตรีมีความรู้และภูมิต้านทาน โดยสังคมไทยยังขาดความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 หน่วยงานหลัก จึงได้ริเริ่มความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเรื่องนี้ และได้มีการประชุมและหารือกัน ณ สำนักงาน UNFPA ประเทศไทย และจะมีกิจกรรมการศึกษาสถานการณ์เพื่อหาช่องว่างของกฎหมายและการนำไปสู่การปฏิบัติโดยที่เด็กและเยาวชนจะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างต่อเนื่อง

Recent post