พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้ำ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
November 13, 2018
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมนักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 8 พัฒนาจิตอาสามหิดล นำชม ม.มหิดล ศาลายา
November 13, 2018

ม.มหิดล ร่วมประชุม Presidents’ Summit on Creating an Enabling Intellectual Property Environment (EIE) for Technology Development, Management and Commercialization ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

S__20963366

13 – 15 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม Presidents’ Summit on Creating an Enabling Intellectual Property Environment (EIE) for Technology Development, Management and Commercialization จัดโดย World Intellectual Property Organization (WIPO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านของ United Nations ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างศักยภาพการบริหารงานของหน่วยงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย WIPO ได้เชิญ 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการ EIE ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent post