โครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018
November 9, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
November 9, 2018

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi

eeci-4

9 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยในการประชุม ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นำเสนอ เรื่อง “Industrial Technology Roadmap” ของกลุ่ม Biorefinery ในช่วงเช้า และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอเรื่อง “Medical Device Roadmap” ในช่วงบ่าย นอกจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะทำงานฯ

EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) เป็นความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ให้พัฒนา 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ดำเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่สมบูรณ์บนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องทดลองภาคสนาม ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบชั้นนำ โรงงานต้นแบบที่ส่งเสริมและเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล มี 3 ส่วนงานหลักที่ร่วมเป็นคณะทำงาน EECi ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าร่วมหารือกับทั้ง 3 คณะ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่องแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสู่ EECi และในการประชุมดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi เพื่อทำหน้าที่ในการระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยและสร้างโมเดลในการทำงานร่วมกันดำเนินโครงการ Biomedical Research เพื่อให้เกิด Biomedical Industry ในอนาคต

Recent post