คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น
November 8, 2018
โครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018
November 9, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)

3DEF4517-9ED3-4428-B2CF-010713EB3D37

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรจันทร์ สายทองดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ และนาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา คณะกรรมการฯ ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล สถานพยาบาลที่รองรับเป็นแหล่งฝึกงาน พร้อมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562) ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Recent post