คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น
November 8, 2018
โครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018
November 9, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)

Recent post