ครบรอบ 32 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และ พิธีลงนามความร่วมมือ miniTCDC LINK

พิธีมอบรางวัล (Thailand International Wind Symphonic Competition 2018-TIWSC)
March 26, 2018
ม.มหิดล ร่วมงานสัมมนา “Smart City and Urban Innovation: Future Trends of Global Cities”
March 26, 2018

ครบรอบ 32 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และ พิธีลงนามความร่วมมือ miniTCDC LINK

ic11

26 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย  เมธีไตรรัตน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  พร้อมเปิดห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ซึ่งเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  และห้อง MUIC Co-Working Space  ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และ Entrance Hall  ณ อาคารอทิตยาทร  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี  นายอังกูร  สุ่นกุล  นายอำเภอพุทธมณฑล  ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

ในโอกาสนี้  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  กับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค  หรือ miniTCDC LINK  โดยวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์รูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์  สนับสนุนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์กลุ่มสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม  อาทิ  การประชาสัมพันธ์  การกำกับศิลป์  การโฆษณา  สื่อดิจิตอล  การออกแบบเว็บไซต์  การออกแบบเลขศิลป์สิ่งแวดล้อม ภาพประกอบและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  นอกจากนี้  ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายที่จะรวบรวมองค์ความรู้  สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ทักษะ  อีกทั้งสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลความด้านการออกแบบและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถผสมผสานภูมิปัญญาและเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้มแข็งมากขึ้น

Recent post