การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561

Mahidol University listed in the World’s Top 100 in the field of Pharmacy & Pharmacology, and remaining Thailand’s best rank for the broad subject area in Life Sciences & Medicine by the latest QS World University Rankings by Subject 2018
March 2, 2018
“เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์” เครื่องกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
March 5, 2018

การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561