การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ในสาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology และยังคงได้รับการจัดอันดับดีที่สุดของประเทศไทยในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2018
March 2, 2018
“เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์” เครื่องกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
March 5, 2018

การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561

ita4

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่

  1. ดัชนีความโปร่งใส
  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

โดยการอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลาในภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561 ต่อไป

Recent post