วารสาร ม.มหิดล ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus จำนวน 3 วารสาร
March 9, 2018
ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
March 12, 2018

ม.มหิดล ค้นพบวิธีการสืบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นเมืองหนาว โดยไม่ต้องผ่านอากาศหนาวเย็นตามกระบวนการธรรมชาติ

nature1

ผศ.ดร.สุรวุฒน์  อยู่ยงเวชช์ และทีมนักวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยว่า จากการทดสอบเบื้องต้น ทีมวิจัยได้ค้นพบวิธี การสืบพันธุ์ของไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวบางสายพันธุ์ โดยไม่ต้องผ่านสภาพอากาศหนาวเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำตามธรรมชาติ การค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาการวิจัยไม้เมืองหนาวที่นำไปสู่การใช้งานได้จริง ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตร อาหารและยาของประเทศต่อไปได้ในอนาคต และจากการเรียนรู้ไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ และ Prof. Hiroshi Gemma พบว่า การพัฒนาวงจรการสืบพันธุ์ของกลุ่มไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวในธรรมชาติ จะต้องผ่านช่วงเวลาในฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลาหลายวันหรือนานนับเดือน เพื่อสะสมความเย็นให้เพียงพอ ต้นไม้จึงจะสามารถดำเนินการสืบพันธุ์ตามวงจรการพัฒนาของมันจนสามารถให้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดำเนินงานโดยทีมวิจัยของสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่กำลังจะดำเนินการภายใต้ความร่วมมือผ่านโครงการ MU Talent Mobility ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินการศึกษาในเบื้องต้นนี้ ได้นำไปสู่การค้นพบวิธีการเหนี่ยวนำให้เกิดการพัฒนาการการสืบพันธุ์ของไม้ผลยืนต้นเมืองหนาว โดยเฉพาะในกลุ่มไม้ให้ผลที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเหนี่ยวนำภายใต้ระบบการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ทำให้ต้นไม้ประสบกับสภาพอุณหภูมิแบบฤดูหนาวตามสภาพธรรมชาติในต่างประเทศ

จากความสำเร็จในเบื้องต้นดังกล่าว ขณะนี้ทีมวิจัยได้เร่งทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้สามารถนำผลสำเร็จจากการค้นพบ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ทางการเกษตรของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Recent post