ผลงานความสำเร็จของนักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 15, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนาม (MOU) กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
March 19, 2018

โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

press1

15 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ในโครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับต้นที่ต้องปฏิบัติงานและประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติการ ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Expertise) ของงานที่ตนรับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รวมทั้งควบคุมและกำกับดูแลงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ การบริหารความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายการพยาบาลฯ ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช

Recent post