วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 3 มหาวิทยาลัย
March 19, 2018
ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)
March 21, 2018

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ม.มหิดล การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์

mou2

19 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง นายยงยุทธ เพี้ยนศรี ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวชัชณารัช จันทนะ นักบริหารแผนชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนสุขภาวะในองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และสามารถนำข้อมูลผลสำรวจฯ ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Recent post