มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม Asia Pacific Association for International Education (APAIE) 2018
March 27, 2018
ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในฐานะคุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก
March 28, 2018

ม.มหิดลรับมอบป้ายศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL (MAHIDOL-ICDL Accredited Test Centre)

icdl3

28 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL (MAHIDOL-ICDL Accredited Test Centre) จาก Ms Tina Wu: General Manager ICDL Asia ณ โถง Cyber Space ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะหรือการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่การเป็น Digital University ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินโครงการดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลแก่นักศึกษาและบุคลากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีแผนดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL (Mahidol-ICDL Accredited Test Centre) ขึ้น โดยในระยะแรกของโครงการจะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MU Cyber Lab) ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลฯ จำนวน 1 ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICDL (Mahidol-ICDL Accredited Test Centre)

ICDL (International Computer Driving License) คือ วุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่นักศึกษาและบุคลากร จำเป็นต้องใช้ประกอบการสมัครงานและการศึกษาต่อในโลกปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Recent post