วารสาร ม.มหิดล ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus จำนวน 3 วารสาร

Sawasdee Thailand Summer Program 2018
March 8, 2018
ม.มหิดล ค้นพบวิธีการสืบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นเมืองหนาว โดยไม่ต้องผ่านอากาศหนาวเย็นตามกระบวนการธรรมชาติ
March 12, 2018

วารสาร ม.มหิดล ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus จำนวน 3 วารสาร

sysposium09

วันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับเข้า Scopus และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificare) ใน “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ วารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 3 วารสาร จาก 10 วารสารที่ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในปีนี้ โดยแบ่งตามสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม Thailand 4.0 ได้ ดังนี้
สาขาสิ่งแวดล้อม
1) Environment and Natural Resources Journal ของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) Pharmaceutical Sciences Asia ของ คณะเภสัชศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์
3) Journal of Population and Social Studies ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินสนับสนุนในฐานะบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificare) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์เบญจภรณ์ ประภักดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภกญ. มัลลิกา ชมนาวัง คณะเภสัชศาสตร์
3) ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (โดย รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นผู้แทนรับมอบ)
4) รองศาสตราจารย์มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ การที่วารสารวิชาการไทยได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย การดำเนินงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต่อยอด และสร้างนวัตกรรมต่อไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Recent post