ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ครั้งที่ 5
March 23, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
March 26, 2018

นักวิชาการไทยชี้ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์

trans2

วันที่ 15 มี.ค. 2561 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอก.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา เรื่อง “ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์” ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจสถานการณ์การปนเปื้อนไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ผลกระทบของไขมันทรานส์ต่อสุขภาพ รวมแนวทางการออกกฎหมายเพื่อควบคุมปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post