โครงการ “ทอดผ้าป่ามหากุศลพัฒนาศักยภาพห้องน้ำ”
March 21, 2018
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20
March 21, 2018

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

online06

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบรายวิชาบนระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล”  จากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล  เผ่าสวัสดิ์  รองหัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  บรรยายเรื่อง “การออกแบบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์”  โดยผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ได้มีโอกาส workshop การวิเคราะห์ข้อมูลเบี้องต้นของรายวิชาและการออกแบบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์  ณ ห้องมหาสวัสดี  โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเน้นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC  และพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลนำมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการศึกษาศตวรรรษที่ 21  ในการที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่ 2 Excellence un outcome-based education for globally – competent graduates  การพัฒนากลไกที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรีบนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนตรงตามควมต้องการของสังคมในอนาคตต่อไป

Recent post