เปิดใจหมอศัลยศาสตร์ออร์โธฯ กว่า 60 ปี ที่ทำเพื่อผู้อื่น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์”
March 19, 2018
พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ม.มหิดล การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์
March 19, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 3 มหาวิทยาลัย

music1

วันที่ 17 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ 1. University of Santo Tomas, Manila, Philippines. Conservatory of Music. 2) University Of Sydney – Sydney Conservatorium. MOUand exchange. 3) The Yong Siew Toh Conservatory of Music – National University of Singapore

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างการประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Directors of Music Congress 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้ง 4 สถาบัน
ได้มีข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และทรัพยากรห้องสมุดระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการ งานดนตรี และบุคคลากรทางดนตรีให้แก่ประชาคมโลกในอนาคต

Recent post