การบรรยายพิเศษ “Leading the Change to World Class Universities”
March 14, 2018
ผลงานความสำเร็จของนักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 15, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

orientation3

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post