ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรีนิยม ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560
March 6, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
March 7, 2018

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการ” รุ่นที่ 1

ceremony2

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการ” รุ่นที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานรัฐพิธี หมายกำหนดการ หมายรับสั่ง และงานรับเสด็จฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพระราชวัง ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้แทนจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการฝึกอบรบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post