งานประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6 โอกาสในการฟื้นฟูภาษาและพัฒนานวัตกรรมชุมชนผ่านภาษาแม่ บทกวี และสุนทรียะ
March 21, 2018
งานประชุมวิชาการ “12th Asia Pacific Travel Health Conference”
March 21, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและแนะแนว เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ”

1521628035172

วันที่ 21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสมาบรรยายและแนะแนว เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ” และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นนักการทูตมืออาชีพ” จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเส้นทางนักการทูตของวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมตอบข้อซักถามจากนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การบรรยายในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ นักศึกษาทุกสาขาที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศได้รับความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ โดยกระทรวงการต่างประเทศมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายหนึ่งคือการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรด้านการต่างประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศในเชิงรุกและบูรณาการมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการสรรหาและขยายฐานความเชี่ยวชาญของผู้ที่สนใจในงานด้านการต่างประเทศให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

Recent post