มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและแนะแนว เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ”

March 21, 2018
งานประชุมวิชาการ “12th Asia Pacific Travel Health Conference”
March 21, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและแนะแนว เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ”

mom6

วันที่ 21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานในงานประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6 เนื่องในวันกวีนิพนธ์โลก “โอกาสในการฟื้นฟูภาษาและพัฒนานวัตกรรมชุมชนผ่านภาษาแม่ บทกวี และสุนทรียะ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การยูเนสโกได้เห็นถึงความสำคัญของงานกวีนิพนธ์ในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งงานกวีนิพนธ์ในภาษาถิ่น/ภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และความรุ่มรวยทางภาษาของกลุ่มชนต่าง ๆ งานกวีนิพนธ์นอกจากจะสร้างสุนทรียะให้กับมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์บันทึกความทรงจำ พิธีกรรมและความเชื่อ รวมทั้ง การสะท้อนโลกทัศน์ของมนุษย์ที่มีต่อโลกและสังคม ด้วยเหตุนี้องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “กวีนิพนธ์โลก” หรือ “World Poetry Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาผ่านบทกวีนิพนธ์ และมุ่งหวังให้กวีนิพนธ์เป็นสื่อเพื่อการธำรงภาษาจำนวน 7,097 ภาษาบนโลกรวมถึง 70 กว่าภาษาในประเทศไทย
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงกิจกรรม และการนำเสนอผลงาน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศูนย์ศึกษา
และฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต รวมทั้งองค์กรเครือข่ายผูสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงพลังงานแห่งภาษาและวัฒนธรรมของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้มีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาแม่ซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าของชุมชน และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของมนุษยชาติ

Recent post