ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรีนิยม ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560

“เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์” เครื่องกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
March 5, 2018
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการ” รุ่นที่ 1
March 7, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรีนิยม ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560