มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

นักวิชาการไทยชี้ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
March 23, 2018
พิธีมอบรางวัล (Thailand International Wind Symphonic Competition 2018-TIWSC)
March 26, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

mom6

วันที่ 21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานในงานประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6 เนื่องในวันกวีนิพนธ์โลก “โอกาสในการฟื้นฟูภาษาและพัฒนานวัตกรรมชุมชนผ่านภาษาแม่ บทกวี และสุนทรียะ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การยูเนสโกได้เห็นถึงความสำคัญของงานกวีนิพนธ์ในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งงานกวีนิพนธ์ในภาษาถิ่น/ภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และความรุ่มรวยทางภาษาของกลุ่มชนต่าง ๆ งานกวีนิพนธ์นอกจากจะสร้างสุนทรียะให้กับมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์บันทึกความทรงจำ พิธีกรรมและความเชื่อ รวมทั้ง การสะท้อนโลกทัศน์ของมนุษย์ที่มีต่อโลกและสังคม ด้วยเหตุนี้องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “กวีนิพนธ์โลก” หรือ “World Poetry Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาผ่านบทกวีนิพนธ์ และมุ่งหวังให้กวีนิพนธ์เป็นสื่อเพื่อการธำรงภาษาจำนวน 7,097 ภาษาบนโลกรวมถึง 70 กว่าภาษาในประเทศไทย
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงกิจกรรม และการนำเสนอผลงาน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศูนย์ศึกษา
และฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต รวมทั้งองค์กรเครือข่ายผูสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงพลังงานแห่งภาษาและวัฒนธรรมของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้มีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาแม่ซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าของชุมชน และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของมนุษยชาติ

Recent post