นักวิชาการไทยชี้ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
March 23, 2018
พิธีมอบรางวัล (Thailand International Wind Symphonic Competition 2018-TIWSC)
March 26, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

AuN15

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้น เป็นการกล่าวต้อนรับ โดย นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Executive Director of ASEAN University Network) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Acting Chairperson of AUN-QA Council)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการสร้าง “ทุนมนุษย์” เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อสร้าง “ทุนทางปัญญา” สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียนของเรา การศึกษาระดับอุดมศึกษายังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในหลายมิติ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม สุขภาพและความเป็นอยู่ ความมั่นคงด้านอาหาร การทำงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ พลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 กำลังเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน เป็นหน้าที่ของเราในการจัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการทำงานในอนาคต มหาวิทยาลัยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และการปรับตัวเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized knowledge-based economy) และมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนของนักเรียนในรูปแบบอื่น (non-traditional students) และรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยเนื้อหาการสอนที่ตอบสนองเป็นรายบุคคล จากปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดมหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้

ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสำคัญในการสร้างมาตรฐานและเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของประเทศในภูมิภาค ขอขอบคุณเครือข่ายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ที่ตระหนักถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่องของประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและความจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบองค์รวมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มการศึกษา การวิจัยและการบริการ ให้แก่ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภูมิภาค

การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ คือ ผลรวมความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยหัวใจของคนประกันคุณภาพทุกท่านในวันนี้  ผมมั่นใจว่าระบบประกันคุณภาพจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและโลกของเรา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพการประชุม กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการจัดประชุม รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่การประชุม AUN-QA International Conference 2018 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มหาวิทยาลัยมหิดลมีต้นกำเนิดจากการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2431 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันแห่งสหวิทยาการ และเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของโลกปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การเรียนรู้ แต่เป็นการประยุกต์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ”

มหาวิทยาลัยมหิดลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม AUN-QA International Conference ในปีนี้ เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนและทำงานร่วมกันเพื่อ “การศึกษาที่มีคุณภาพ” ซึ่งคือหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่กำหนดโดยสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ASEAN University Network (AUN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ในหัวข้อ QA in Higher Education for SDGs: Converging Global Aspiration with National Realities ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ AUN และเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษานั่นคือการสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งที่นำมาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนการนำระบบและกลไกมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย รูปแบบจัดประชุมประกอบด้วย Keynote Lecture, Panel Discussion, การนำเสนอผลงานวิชาการ และ Campus Tour โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 450 คน ในจำนวนนี้ชาวต่างประเทศ จำนวนประมาณ 180 คน โดยประกอบด้วยอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระบบคุณภาพ นักประกันคุณภาพการศึกษา และนักพัฒนาคุณภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน และเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้

ช่วงเช้า เวลา 09.15 – 10.00 น. หัวข้อ The Challenges of SDGs for QA in Higher Education บรรยายโดย Dr. Libing Wang Chief, Section for Educational Innovation and Skills Development (EISD), UNESCO Bangkok

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 13.30 น. หัวข้อ Delivering Quality Education: Methodology to Complete Cycle of Degree Implementation from Curriculum Design to Teaching & Learning evaluation บรรยายโดย Dr. Ivan Dyukarev Tuning Academy, University of Deusto, Spain

วันที่ 27 มีนาคม 2561 มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้

ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 09.45 น. หัวข้อ Quality Education and Global Change: Roles of Innovation and Quality Learning บรรยายโดย Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. อธิการบดี Universitas Indonesia, Indonesia

และในการประชุมทั้ง 2 วันจะมีการอภิปรายแบบ Panel Discussion  ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เรื่องเชิงนโยบาย และการติดตาม และประเมินผลกระทบของประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://www.qd.mahidol.ac.th/aunqa2018

Recent post