คณะผู้บริหาร จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences Vientiane Capital, Lao PDR ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
March 30, 2018
พิธีปิดการแข่งขัน “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2561
March 30, 2018

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4

hr

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4

วันที่ 30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ได้ฝากข้อคิดให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ทุกท่านควรยึดคุณธรรมที่สำคัญนั้นก็คือ ความซื่อตรง และความซื่อสัตย์ เพราะสองคำนี้คือพื้นฐานแห่งความสำเร็จ หากทุกท่านยึดหลักธรรมสองคำนี้ได้แล้วนั้น ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป”

Recent post