พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการ” รุ่นที่ 1
March 7, 2018
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 7, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

aun1

วันที่ 7 มีนาคม 2561ธุ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  มูลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post