ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ร่วมเป็น Keynote speaker ในการประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย – ออสเตรเลเชี่ยน (AAFITN2018) เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ณ ประเทศมาเลเชีย
March 12, 2018
การบรรยายโดยอธิการบดีในหัวข้อ ประกาศ ก.พ.อ 2560 “ผลกระทบต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 14, 2018

แถลงข่าว “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

run1

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศาสตราจารย์ นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ ประธานการจัดงานฯ
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “เดิน – วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ ห้องประชุม
อารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กิจกรรม “เดิน – วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” จะจัดขึ้นในวันที่ 13
พฤษภาคม 2561 ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุน
สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และในฐานะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นองค์กรที่ชี้นำสังคมทางด้านสุขภาพอนามัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลร่างกาย
จิตใจ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน ภายนอกภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไป
ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/running/

Recent post