งานเลี้ยงอาหารค่ำประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
March 26, 2018
พิธีปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
March 27, 2018

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2018

ASAIHL1

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference 2018 ในหัวข้อ “Higher Education for Diversity and Global Citizenship” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2560 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของ Keio University ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) ประจำประเทศไทย

Recent post