ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)
March 21, 2018
โครงการ “ทอดผ้าป่ามหากุศลพัฒนาศักยภาพห้องน้ำ”
March 21, 2018

นศ. ICT มหิดล คว้าแชมป์ในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word 2016

mos3

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายอาภากรณ์ เก่งการนา นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าแชมป์ในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word 2016 จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยการแข่งขันดังกล่าว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้าง และผลักดันการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทุกภาคส่วน

เครดิตภาพ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post