โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
March 15, 2018
เปิดใจหมอศัลยศาสตร์ออร์โธฯ กว่า 60 ปี ที่ทำเพื่อผู้อื่น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์”
March 19, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนาม (MOU) กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mou1

ม.มหิดล ร่วมกับ สสวท. บันทึกข้อตกลง จัดอบรมครูธรณีศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อฝึกปฏิบัติการจริงด้านธรณีศาสตร์มุ่งสู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เข้าใจพื้นฐานธรณีศาสตร์จากประสบการณ์ตรง พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้เรียน เพิ่มผลผลิตด้านคุรุวิจัยและยุววิจัย ก้าวไกลในระดับสากล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยพิธีลงนามครั้งนี้  ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง   พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 40 คน ภายใต้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธี

ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เพื่อความร่วมมือ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านธรณีศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัย และพัฒนา คิดค้น และใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกด้าน เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ มุ่งพัฒนาพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ อีกทั้งจะมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ด้าน Geosciences Education เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ    พร้อมทั้งการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์  เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เข้าใจพื้นฐานธรณีศาสตร์จากประสบการณ์ตรง  ทั้งกระบวนการและผลผลิตในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัยและยุววิจัยในอนาคตต่อไป    ณ  ห้องประชุมนิลกาญจน์  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post