ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในฐานะคุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก
March 28, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่การเป็น Digital Convergence University
March 28, 2018

AUN-QA Chief Quality Officers Meeting 2018

aun4

AUN-QA Chief Quality Officers Meeting 2018

28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) จัดประชุม AUN-QA Chief Quality Officers Meeting 2018 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Acting Chairperson of AUN-QA Council) เปิดการประชุมในฐานะประธานกรรมการฯ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมประชุมกว่า 70 แห่ง ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post