การบรรยายโดยอธิการบดีในหัวข้อ ประกาศ ก.พ.อ 2560 “ผลกระทบต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 14, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
March 15, 2018

การบรรยายพิเศษ “Leading the Change to World Class Universities”

world5

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2561 ในโอกาสนี้ Dr.Philip Hallinger ศาสตรเมธาจารย์มั่นพัฒนา (TSDF Chair Professor of Leadership) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Leading the Change to World Class Universities” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post