ม.มหิดล ร่วมงานสัมมนา “Smart City and Urban Innovation: Future Trends of Global Cities”
March 26, 2018
งานเลี้ยงอาหารค่ำประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
March 26, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560

smoke8

วันที่ 26 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560  จาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ในโอกาสนี้ “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560” ด้วย จากนั้น ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

Recent post