มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่การเป็น Digital Convergence University
March 28, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
March 29, 2018

ม.มหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Holy Angel University

HAU6

วันที่ 29 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับ Mr.Jefferson C. Mangulabnan, Director, Quality Assurance Holy Angel University จากประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Quality Assurance ระหว่างสองสถาบัน นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

Recent post